top of page

Udsnit af bogen: De 12 chakraer

Plakat%2520A2_7_lilla_NY_edited_edited.jpg

Kære læser

Tak fordi du har klikket ind på denne side, hvor du kan læse udsnit fra bogen: De 12 chakraer.

Du får her mulighed for at læse:

 • Indledning af Kuthumi

 • Afsnittet om jordstjernechakraet 

 • Meditation på jordstjernechakraets energi

 

Giver denne lille forsmag dig lyst til at dykke dybere ind i tolv chakra systemet, kan du købe bogen her. 

God fornøjelse

INDLENDENDE KANALISERING FRA KUTHUMI

Velkommen til denne bog og denne indsigt, hvorfra vi vil vise dig vejen ind i nye rammer for din udvikling. 

Hvorfra vi vil åbne ind til nye indsigter, da der i denne tekst og i teksterne om de enkelte chakraer er lagt energi ind, der åbner for forståelsen for, hvorledes du kan leve et mere helt liv i samspil med klodens udvikling og igennem et liv med fokus på dine chakraers fortsatte åbninger og energi­ens lys.

 

Vi kommer med forståelse for, hvorledes du kan blive ved med at forfine dine energier i de enkelte chakraer, således at du bliver i stand til at komme fra et sted i dit inderste, hvor sandheden om universets samspil med mennesket fin­des. 

Klodens udvikling er afhængig af mennesket og menneskets individuelle udvik­ling. En udvikling der kommer i bølger og breder sig som ringe i van­det. For en sjæl, der vågner fuldt og helt, skaber mulighed for, at flere sjæle mærker denne rene energi fra universet og vågner i deres helhed for igennem denne helhed at gå vejen ind i det guddommeliges midte, ind i skabelsens midte og ind i lyset hvor alt er skabt, og hvor alt hænger sammen i et ”energetisk net”.

 

Vi kommer med lys, og vi kommer med åbninger til dig, der vil gå denne vej. Vi viser dig dine muligheder undervejs under bogens emner, og vi giver dig mulig­hed for at prøve redskaber af, som du kan bruge på din egen måde i forhold til din opvågning.

 

Tiden er kommet til, at sjælen i dig vågner fuldt og helt, og tiden er kom­met til, at mennesket løfter kloden ind i den energi, som åbner for den fælles udvikling af menneske og klode, og som er yderst vigtig i forhold til universets udvikling.

 

Vi er her for at støtte og vejlede dig i denne proces, og du vil kunne mærke vor tilstedeværelse, såfremt du åbner dig for vores energi, imens du læser og lytter til denne bog. 

 

Velkommen til en ny vej – en vej ind i lys og kærlighed, en vej ind i indsigt og fællesskab og en vej ind i universets energetiske helhed.

 

JORDSTJERNECHAKRAET - KANALISERING FRA KUTHUMI

 Dette chakra er for mennesket en ny måde at komme i kontakt med sig selv og kloden på fra et mere sjæleligt perspektiv. 

Det er et chakra, som har ligget latent i det enkelte menneskes energi, og som - hos nogle ”få” - har været brugt længe. Disse få har alle været men­nesker, som mange har fulgt og ”spirituelt” har higet efter at være. 

En del af disse få har på en måde været ophøjet til guruer. 

Årsagen til, at de er blevet hørt og mange har fulgt dem, er ikke kun, at de har været i stand til at bruge deres jordstjernechakra, men at mange af dem har været i stand til at ”udnytte” den kommunikation til klodens vejledning, der ligger i dettes chakras energi.

Denne vejledning fra kloden er en mulighed, men det er ikke et nødvendigt red­skab, som automatisk kommer til sin ret og folder sig ud, når dette chakra akti­veres.

 

At være i kontakt med denne vejledning betyder, at du bliver i stand til at lytte til klodens kald i forhold til, hvad du bedst kan gøre for at hjælpe kloden i dens udvikling, og igennem klodens udvikling at hjælpe universets sammenhængs­kraft.

 

Men det er ikke kun dette værktøj, der bliver tilgængeligt, når du aktivere Jordstjernechakraet.

 

Chakraet indeholder en lang række muligheder for dig, som du kan tage i brug, hvis du vil, og hvis du opdager dem, for det er ikke alle mennesker, der opdager de samme muligheder.

 

Alle menneskers opvågning er forskellig, og derfor opdager alle hver deres per­spek­tiver i forhold til, hvad der er bedst for den enkelte.

 

At denne mulighed - for vejledning fra kloden - har været åbnet for ”få”, har væ­ret nødvendig for at bringe menneskerne i sin helhed derhen, hvor I er nu. Hvor omsorg for hinanden og hjælp til de svage er begyndt at træde tydeligt frem, hvor kloden har brug for, at I ændrer adfærd, og hvor I vågner og ser, at I for­tærer alle ressourcer, hvis I ikke giver noget tilbage.

Disse mennesker, der har besiddet denne evne, har igennem deres kon­stante arbejde med at tale fra hjertet og vise vejen, banet åbningen ind i mange sjæle, som nu er begyndt at vågne og igennem denne opvågning også begynder at råbe dem op, som sidder på magten.

 

Magtens folk, som sidder der nu, vil ikke gøre meget. Men mange af dem, som er vågnet med dette formål, vil snart sikre, at andre, der har forståelsen på et dybere plan, kommer til, og så vil forandringerne komme. Og med disse forandringer er næste skridt taget i menneskets udvikling. For med denne ud­skiftning af magtens folk, kan man på en måde sige, at så ruller lavinen. Når først disse ”ny-opvågnede” mennesker kom­mer til og får indflydelse på en mere kærlig og fælles måde, vil det gå stærk. Da vil klodens energi kunne slappe af, og nye tilbud fra jordstjerne­chakraet om åbning til et andet perspektiv vil komme til syne for den en­kelte. 

 

Nogle er allerede begyndt at mærke disse perspektiver og disse muligheder, og når det sker, opstår der en form for rastløshed hos den enkelte.

Der kommer en periode, hvor man som menneske får lyst til at skabe en foran­dring og kan mærke at noget er på vej, men man kan ikke rigtig få greb om det, fordi det er så nyt og anderledes, og det føles på en måde sårbart og usik­kert, fordi det er ukendt.

 

Men det interessante i dette er, at det ikke er sårbart og usikkert på den måde, som mennesket forbinder sårbarhed og usikkerhed med i dag. 

Det er sårbart på en anden måde, fordi det foregår på en anden energi-fre­kvens, som mennesket ikke er vant til at bevæge sig i, og det føles usikkert fordi denne energifrekvens er højere vibrerende og finere i 

sin struktur, end mange mennesker er vant til.

  

Jordstjernechakraets kvaliteter

Hvis du lytter til dit jordstjernechakra, vil du få mulighed for at:

 • Samarbejde med kloden og universets energier om at skabe en ny energetisk samstruktur imellem menneske, klode og univers

 • Kommunikere med andre sjæle om fælles opgaver igennem klo­dens energetiske baner

 • Mærke andre og fornemme hvordan de har det – dette gælder alle levende skabninger fra menneske til dyr, planter, træer og alle jordens energetiske elementer

 • Finde din retning i livet – du vil få ”vist” et flow der viser, hvor­hen du skal gå for at komme ind på den sti, der tjener dig bedst i forhold til din opvågning 

 • Åbne ind til sjælsstjernechakraet og igennem samspil til dette chakra afbalancere din menneskelige del til at kunne vibrere i højere fre­kven­ser i samspillet imellem klode (jordstjerne) og universet (sjæls­stjerne) 

 • Åbne til at forstå klodens udvikling og hvilken indflydelse denne ud­vik­ling har, på den sammenhæng der er i universet. For igennem denne forståelse at kunne vise verden, hvorfor det er vigtigt at værne om klo­dens udvikling 

 • Åbne ind til nye muligheder for hvorledes kloden kan hjælpe menne­sket til at afbalancere brugen af ressourcer ved at søge tilbage til vis­dommen fra forfædre, deres samspil med kloden og deres forståelse for at give og tage i forhold til livets cyklus 

 • Forstå den cyklus der ligger i alt og som lettest ses af mennesket i naturen. En cyklus der er ens overalt, hvis man åbner for denne mu­lighed og ser hvorledes alt er bundet sammen i disse cyklusser, og at den ene cyklus bringer den næste til aktivitet

 

Lad dig lede af de chakraer der kalder på dig

 

Når du arbejder med de 12 chakraer, vil du opdage, at der er nogle chakra­er, der trækker mere i dig end andre. De chakraer, der kalder på dig, er dem som du skal bruge tid på at dykke ned i. Ikke, at du ikke kan gå i dybden med dem alle, men du vil opdage, at sætter du fokus på de chakra­er, der tiltrækker din bevidsthed, vil din opvågning accelerere, og der vil lægge sig en forståelse i- og om­kring dig, i form af energi der langsomt ”siver” ind i dig og vækker dig på nye planer.

 

Det er ikke alle mennesker, der har en ”aktie” ind i at arbejde med jord-stjernechakraet. For nogle handler dette chakra mere om at finde et stå­sted i livet og igennem kontakten til jordstjernen at følge sit kald og sin vej. 

 

Er du en af dem, der ikke har brug for at arbejde dybt med dette chakra, er det vigtigt, at du som minimum arbejder med åbning og afbalancering af chakraet.

Dette gælder for alle de chakraer, som du ikke går i dybden med.

 

At arbejde med åbning og afbalancering betyder, at du går ind og mærker den energi, der er forbundet til chakraet og får en forståelse af, hvad der skal til, for at du kan afbalancere og forblive af­balanceret i chakraets energi.

 

Jordstjernechakraets energi

At være i balance i jordstjernechakra energien betyder: at være i kontakt med jorden og med dig selv som menneske der betræder denne jord.

Det betyder, at du kender din menneskelige del godt, og du ser på hele denne del - både intellekt og krop. Det er et samspil, som du aktiverer, hvor krop, sind og sjæl går i et, og det vil skabe balance og sikre, at du som sjæl får plads til at folde dig ud i alle aspekter.

 

Det er ikke altid let for det enkelte menneske at være i denne treenig­hed, ofte har mennesker en eller flere dele af sig selv, som ikke rigtig passer ind i det billede, som det enkelte menneske ser af sig selv. Det kan være ting, man har gjort, måder man regerer på i forskellige situatio­ner, en skæv næse eller en krop som ikke lige passer ind i idea­lerne, ja selv alder for kroppen kan for mennesker være svært at accep­tere. 

Når du arbejder med jordstjernechakraet, arbejder du samtidig med at acceptere og elske hele dig, dit sind, din krop og din sjæl. Du vil i dette arbejde kunne blive udsat for at skulle forholde dig til sider af dig selv, som du har gemt væk, og som du ikke ønsker skal være en del af dig, men det er vigtigt, at du mærker dem og accepterer, at de er en del af dig og din historie. 

Der er intet i dig, eller i det du har gjort, der ikke kan tilgives og accepte­res, der er intet, der ikke kan elskes, og der er intet, der ikke kan bruges til at forstå din vej (fortid, nutid og fremtid). 

Alt hvad der sker i dit liv – alt hvad du oplever, og alt hvad der vises dig i livet, er vigtige brikker i dette arbejde med at forbinde disse tre områder af dig som menneske. 

 

Sjælens del, der bevæger sig fra liv til liv, tager alle disse aspekter og oplevel­ser med til de næste liv, og langsomt kommer læringen og forstå­elsen for, hvorledes man som menneske kan udvikle sin sjæl. Samarbejde og aftaler ind­gået på et sjæleligt plan, og sjælelige oplevelser er nødven­dige at få ”udspillet” i det menneskelige liv, og hvis du lærer at gøre dette med kærlighed til dig selv og med glæden fra sjælens dybder, vil denne opvågning gå stærkere. 

 

Dit jordstjernechakra vil langsomt åbne sig, og energien vil vibrere højere og højere, efterhånden som du bevæger dig ad den sti, der forbinder denne tre­enighed af menneskeliggørelse. 

 

Du vil begynde at opdage, at dit arbejde med dette chakra bliver lettere og let­tere, fordi energien fra chakraet hjælper dig, på samme måde som jordens energi hjælper dig. 

Du vil blive tættere forbundet til alt levende, og du vil begynde at få glimt af, hvorledes alt levende hænger sammen, efterhånden som du bevæger dig ind i dette arbejde.

 

Det at forbinde denne treenighed er ikke noget som gøres over en dag eller to. Forbindelsen kan hele tiden forfines og kan hele tiden løftes til nye vi­brationer. Og derfor er det også vigtigt at pointere, at du ikke kan forvente at blive færdig med dette stykke arbejde i dette eller de næste liv.

 

Du kan vælge at fokusere på det i perioder, og se og mærke at dit arbejde gør din gang på kloden lettere, og du vil i disse perioder kommer i dybere kontakt med altet.

I andre perioder vil dette ikke have dit fokus, fordi der er andre områder i dit liv, der kræver din opmærksomhed.

 

Det er sådan udvikling for mennesket fungerer, og det er nød til at være sådan. For menneskets energi skal løftes langsomt, for at den kropslige del og sindet kan følge med i samarbejdet med det sjælelige og universelle. 

 

Så tanker - om at skulle, og tanker - om at være nød til, er ikke en del af dette arbejde.

Når jordstjernechakraet kalder på udvikling så gå med dette kald, og når der er ro og stilhed fra dette chakra, så lad det være, og flyt din bevidsthed andre ste­der hen, hvor du mærker et kald mod udvikling eller mod stilhed.

For stilhed og tilbagelænethed er også en del af dette arbejde. Du kan ikke for­cere dette, du kan ikke arbejde så meget med dette, at du kan løse det på kort tid - for så at flytte dig videre. Du er nød til at forstå, at der skal være plads til integration af det som vækkes, på samme måde som: at kroppen skal have ro og restitution, når den trænes. 

Gør dig selv den tjeneste, at give dig selv denne ro, når du mærker, at det hele ”bliver for meget”. Så er det treenigheden, der har brug for at samles og inte­greres, før næste skridt kan tages. 

 

Lyt til dig selv – lyt til din krop og lyt til din sjæls kald – Det hele ligger indenfor dine rammer, og du ved, hvad du skal, hvis du lytter. Lad dig ikke styre af, hvad andre gør eller har opnået. Vær bevidst om, hvad der er godt for dig i dette ar­bejde, og tillad at lade sjælen og hjertet tale til dig.

 

Dette arbejde kan være hårdt, hvis du presser dig selv, eller det kan være som at bevæge sig svævende og let, hvis du blot lytter. Valget er dit, så mærk godt efter, hvilken vej du vælger. 

 

At arbejde med de 12 chakraer

Der er i dette kapitel beskrevet en del om dine opmærksomhedspunkter, når du arbejder med afbalancering af jordstjernechakraet.

Der er ikke forskel på den måde du grundlæggende skal forholde dig til dette chakra - fremfor de andre 11 chakraer. 

Alle chakraer har en grundstruktur, som vil vise sig for dig, og alle chakraer vil over tid komme i balance helt af sig selv, efterhånden som menneske­heden ud­vikler sig og energifrekvensen hæves.

 

Du kan hjælpe med dette ved at være opmærksom på, hvordan du bruger disse chakraers energier, og hvordan du gennem arbejdet med disse chakra­er hjæl­per dig selv og kloden til at komme videre. 

 

Der er ingen krav om, hvorvidt du gør det ene eller det andet. Alle har deres vej, og alle har sin måde at gå den på, og der er ingen fordømmelse eller løftet  pegefingre ad dig, hvis du vælger at slippe arbejdet nu, og blot lader dig flyde med udviklingen.

 

Men hvis du enten vælger at tage forandringen i egen hånd og arbejde med egen afbalancering af de 12 chakraer, eller du vælger at sætte fokus på et eller flere chakraer, der kalder på dig, så vil du opleve en ny forstå­else for energier­nes arbejde. Du vil begynde at se, hvorledes men­ne­sket kan åbne sig for ny indsigt, som kan skabe en forandring, der ikke kun ændrer menneskeheden til en mere kærlig og medfølende menneske­hed, men som også skaber forandringer der påvirker langt ind i den universelle ud­vikling - som oprindeligt tænkt og hå­bet muligt. 

 

I har som mennesker været så længe undervejs, og I står nu lige på tærsklen til den nye tid, der er i fuld gang med at åbne sig. 

Går du ind i dette arbejde, vil du være med til at skabe en grobund så stærk og sund, at de sjæle der kommer til nu og tager opgaven efter dig, vil stå på et fundament der kan løfte kloden og menneskeheden ind i den energistruktur, som I kalder den gyldne tidsalder. Dette arbejde vil ligge klar til dem, når de er vokset op. Mange vil dog allerede fra barnsben begynde dette arbejde, og jo mere I, som voksne i dette liv, skaber af grobund og fundament, jo lettere bli­ver det at bygge videre på. 

 

Lad lyset i dig få plads, og lad arbejdet begynde.

 

MEDITATION - JORDSTJERNECHAKRAET - KANALISERING FRA KUTHUMI

Indledning til meditationen

 

Når du bevæger dig ind i dette chakra og tillader disse nye energetiske åbninger fra jordstjernechakraet, åbner du for helheden i jordens centrum.

Den forbindelse, som du er kommet med, har ligget i dvale hos dig - som hos mange andre.

Nogle mennesker mærker en dyb forbundenhed til jorden og alt levende på kloden, mens andre mærker en svag forbindelse til nogle dele af natu­rens univers. 

 

Når vi siger dette, er det ment på en måde, så du forstår, at du kan være langt dybere forbundet end du er nu, også selv om du allerede føler dig forbundet til kloden og alle dens levende væsener. 

 

Vi vil tage dig med på en rejse ind i klodens midte, hvor sammenhængen bliver dig vist, og hvor du får mulighed for at udveksle energi med kloden og de energetiske sammenkoblinger, der ligger latent i dit indre. 

 

Så kom med, min ven, ind i dig selv, ind i sammenkoblingen til alle levende væsener, og ind i klodens struktur af energetiske sammenkoblinger imel­lem sjæle.

Start din meditation

 

Sørg for, at du har dine fødder godt plantet i jorden, og mærk, at du bliver tung i din fysiske krop. 

Lad dig langsomt tage af denne tyngde og giv slip på bekymringer, frygt, overbevisninger og andet der holder dig tilbage. 

Mærk, at jorden kalder på dig, og sig i dit indre: ”Jeg er klar til at tage imod denne invitation, jeg er klar til at flyde med, jeg er klar til at opleve sammenhænge med klodens energetiske strukturer”.

 

Langsomt begynder du at mærke, at jordens energi bevæger sig op i din krop og ind i din energi.

Lad dig blot føre med, du skal intet gøre, blot tillade at jordens energi får plads i dit indre og i din energi. 

 

Du ser en tunnel, der fører ned ad, og du bevæger dig, med din be­vidst-hed, ind i denne tunnel. 

Tunnelen er oplyst af små glødelamper på begge sider, og du ser tydeligt, at stien fører dig dybt ned. 

Du bevæger dig langsomt fremad, og lægger mærke til, at energien om­kring dig begynder at ændre sig, efterhånden som du kommer længere og længere ned. 

Det er, som om at lyset i tunnelen begynder at blive skarpere og mere klart, og du opdager, at den energiændring, du mærker, kommer fra dit eget indre. 

Din krop siger ja til denne rejse, og din sjæl er klar til at genopleve sammen­hængenes strukturer. 

 

Du går længere og længere ned – dybere og dybere ind i denne smukke og fredfyldte energi - der fylder denne tunnel. 

 

Du kommer til et oplyst rum, som du træder ind i.  Rummet er fyldt med krystaller, der glimter og lyser og hilser dig velkommen. 

Du tager en af krystallerne op, og dens energi flyder blidt ind i dine ener­getiske lag. 

Mærk hvordan energien fra krystallen blander sig med din energi, og læg mærke til, at denne krystal er din vejviser ind i dette rum - ind i denne oplevelse. 

 

I midten af rummet ser du en elevator. Du trykker på knappen, og du kan høre, at elevatoren kommer op. 

Dørene åbner, og du træder ind i elevatoren og trykker på knappen, hvor der står ned. 

Dørene lukker, og elevatoren begynder langsomt at køre ned. 

Elevatoren er lavet af glas, så du kan se ud af den, og du oplever at køre igennem lag af oplevelser fra dit nuværende og tidligere liv. 

Du er som tilskuer til disse oplevelser, og for hver oplevelse du ”ser”, kan du mærke, at oplevelserne enten giver slip, fordi de ikke tjener dig mere, eller bringes op til overfladen som smukke minder, der bringer glæde i dit sind. 

 

Brug lidt tid på at udforske disse oplevelser, imens du langsomt sendes længere og længere ned i dybet i dit indre. 

 

Elevatoren stopper, og du træder ud i et stort smukt rum fyldt med væ­sener fra mange riger. 

Der er alfer, lysende skikkelser med smukke energetiske strukturer om­kring dem, drager og andre væsener, som hilser dig velkommen. 

På dette sted vil disse væsener rense og nulstille dig, så du er klar til at træde ind i den nye energistruktur, som lægges frem til dig fra jord­stjernens energetiske bevidsthedslag. 

 

Du opfordres til at blive et stykke tid på dette sted, mens du mærker denne rensning og nulstilling. Vær opmærksom på, at her har tiden ingen betyd­ning. For nogle føles denne fase, som om den er overstået på et kort øjeblik, for andre vil det tage længere tid. Mærk efter min ven, hvor lang tid du har brug for i dette smukke rum med disse væsener fra alle disse riger. Væsnerne her støtter og hjælper dig, og de åbner og klargør din energi og byder dig velkommen ind i deres verden. 

 

Når du føler dig klar, træder du igen ind i elevatoren og trykker på knappen ned. Igen sætter elevatoren i gang, og du bliver ført dybere og dybere ned og ind i dit indre. Længere og længere ned indtil elevatoren til sidst standser, og du træder ud i den smukkeste lysende sølvfarvede energi. 

 

Du mærker, hvordan energien omslutter dig og langsomt trænger ind i dit indre. Tillad energien at få plads og rum, til at flyde hvorhen den vil – i dig - omkring dig – under dig og over dig. 

Alle steder, hvor energien søger hen, åbnes der for kontakten til jord­stjernens næste niveau af energetiske åbninger til dig. 

 

Du fornemmer, at noget åbner i dit indre, og du kan mærke, at din energi udvider sig, samtidig med at du forbindes til denne smukke lysende energi. 

I åbningen i dit indre træder en del af dig selv frem. Denne del inviterer dig nu til at følge med dybere ind i energien, og du flyder langsomt med ind i en energi­struktur, der viser sig som strenge af energi, der forplanter sig fra dine fingre og tæer, fra dit hjerte og fra alle dine chakraer. 

Der går særlig kraftige energetiske strenge fra dit jordstjernechakra ud i rum og tid, og de andre strenge, der alle er forbundet til dig, lægger sig som et fint net af geometriske figurer ind i strukturen fra strengene fra dit jordstjernechakra. 

 

Langsomt tændes lyset i disse strenge, og du mærker, at du begynder at sende og modtage informationer fra kloden. 

Viden om tider der var, og viden om tider der kan komme. Muligheder som kloden tilbyder dig, hvis du vælger at følge disse strenge, der nu folder sig ud som retninger fra dit indre. 

Der åbner sig nye muligheder og nye veje, som du kan tage, så tillad dig selv at flyde med, og få vist det, som du har brug for at se eller mærke. 

Du skal intet gøre, du skal blot tillade, at energien folder sig ud, og lade dig gå med det som kommer. Giv dig god tid, og giv slip og flyd med. 

 

Langsomt samler strengene fra dit indre sig – i en søjle ned til dit jord­stjernechakra, og videre igennem jordstjernens energetiske strenge ind i klodens hjerte.

Herfra tilføres du nu ny visdom, ny energi, nye åbninger, og der påbe­gyndes en balancering af din nuværende energistruktur med jordstjernens energi.

Mærk forandringerne, der strømmer op i dit indre, mærk energien fra jord­stjernens kald, og mærk den flydende energi af kærlighed, der sendes fra jordens hjerte til dig. 

Tillad dig selv at forbinde dig til klodens hjerte, og tal til hende, hvis du har behov for det. 

 

Når du er klar, bed da om at få en besked eller en gave fra kloden. 

Igennem klodens energetiske forbindelse, vil denne gave eller besked nu flyde langsomt op til din bevidsthed, og vise sig for dig på den måde, som er bedst for dig. 

Tag denne besked eller gave, og gem den i dit hjerte. Den er din rettesnor, når nyt åbner sig på din vej, når du som sjæl går din opvågningsvej ad mesterens sti. 

Lad denne besked eller gave fylde dig med lys og bevidsthed, så du kan hente den frem, når du mærker, at der er brug for dette i dit fysiske liv. 

 

Afbalanceringen og åbningen lukkes nu langsomt ned, men du mærker stadig en forbundenhed til kloden, og du kan tydeligt mærke dit jordstjerne­chakras energi. 

Tag dette med dig tilbage, når du nu bevæger dig ind i elevatoren igen og trykker på klappen op!

 

Elevatorens døre glider i, og du begynder at bevæge dig opad. 

Du bevæger dig op i hurtig fart, og du mærker, at du stadig har din for­bundenhed til kloden. 

Elevatoren kører igennem rummet med alle væsenerne, der hjalp dig, og de vinker til dig og ønsker dig fremskridt og kærlighed i dette liv. 

Elevatoren bevæger sig stadig opad og opad, og du mærker, at jo længere du kommer op, jo mere kommer du i kontakt med din fysiske krop. 

 

Elevatoren stopper, og du er nu tilbage i det smukke lysende rum med krystallerne. Du træder ud i rummet, og ser at der ligger endnu en krystal til dig. Den lyser op, så du kan se den, og du bevæger dig hen til den og samler den op. 

Denne krystal er din vejviser ind i det nye, som vil komme. 

Når man som menneske åbner og afbalancerer sine chakraer, vil der altid komme nyt, og denne krystal vil hjælpe dig, til at opdage det nye der vil ske. 

Tag krystallen med dig, og begynd opstigningen igennem tunnelen.

Du går fremad og opad, og du begynder at ane lyset langt fremme for enden af tunnelen, imens du bevæger dig længere og længere op. 

Du træder nu ud af tunnelen og ser dig selv sidde på stolen. Gå hen og stil dig med ryggen til dig selv, og lad dig langsomt glide ned i din fysiske krop, og forbind dig til din krop. 

Mærk, at du har arme og ben, mærk at du sidder på en stol, og mærk hver lille del af din krop. 

 

Kom langsomt tilbage til rummet min ven, og åben dine øjne, når du er klar til at møde verden fra et nyt perspektiv. 

 

Vi takker dig, fordi du tog denne rejse, og vid, at du kan tage den, så tit du ønsker. 

Men giv dig selv lov til at integrere det, som du oplever, og det som æn­dres i dit indre og i din energistruktur, inden du igen bevæger dig ud på denne, eller en af de andre rejser vi åbner for. 

bottom of page